POLITYKA PRYWATNOŚCI 

STRONY INTERNETOWEJ CLICKCENTER.COM.PL


SPIS TREŚCI: 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH
3. CEL, PODSTAWAI ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE
4. ODBIORCY DANYCH NA STRONIE
5. PROFILOWANIE NA STRONIE
6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
7. COOKIES NA STRONIE
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
1.1. Niniejsza polityka prywatności Strony Internetowej ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla  Usługobiorców lub Klientów Strony Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania  danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych  oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz  narzędzi analitycznych.
1.2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Strony Internetowej jest MAX HIRUTS prowadząca działalność  gospodarczą pod firmą MaXimum Max Hiruts wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania  działalności i adres do doręczeń: ul. Świemirowska 24/8, NIP 5851488990, REGON 384081110, adres poczty elektronicznej:  clickcenterpl@gmail.com, numer telefonu kontaktowego: 514068882 - zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie  Usługodawcą Strony Internetowej i Sprzedawcą.
1.3. Dane osobowe na Stronie Internetowej przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w  szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie  ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.  Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
1.4. Korzystanie ze Strony Internetowej, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych  osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem dwóch  wyjątków: (1) zawieranie umów z Administratorem - niepodanie w przypadkach i w zakresie wskazanym na stronie Strony  Internetowej oraz w Regulaminie Strony Internetowej i niniejszej polityce prywatności danych osobowych niezbędnych do  zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej z Administratorem skutkuje brakiem  możliwości zawarcia tejże umowy. Podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, które  dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem, to jest zobowiązana do podania wymaganych danych. Każdorazowo  zakres danych wymaganych do zawarcia umowy wskazany jest uprzednio na stronie Strony Internetowej oraz w Regulaminie  Strony Internetowej; (2) obowiązki ustawowe Administratora - podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym  wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych  osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi  Administratorowi wykonanie tychże obowiązków. 
1.5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe  dotyczą, a w szczególności jest odpowiedzialny i zapewnia, że zbierane przez niego dane są: (1) przetwarzane zgodnie z prawem;  (2) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; (3)  merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane; (4) przechowywane w postaci  umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania oraz (5)  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed  niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za  pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
1.6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym  prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby  przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby  poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu  przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
1.7. Wszelkie słowa, wyrażenia i akronimy występujące w niniejszej polityce prywatności i rozpoczynające się dużą literą (np.  Sprzedawca, Strona Internetowa, Usługa Elektroniczna) należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w Regulaminie Strony  Internetowej dostępnym na stronach Strony Internetowej.
2. PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH 
2.1. Administrator uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony  jest co najmniej jeden z poniższych warunków: (1) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych  osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów; (2) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną  jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; (3)  przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze; lub (4) przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę  trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i  wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą,  jest dzieckiem.
2.2. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora wymaga każdorazowo zaistnienia co najmniej jednej z podstaw  wskazanych w pkt. 2.1 polityki prywatności. Konkretne podstawy przetwarzania danych osobowych Usługobiorców i Klientów  Strony Internetowej przez Administratora są wskazane w kolejnym punkcie polityki prywatności – w odniesieniu do danego celu  przetwarzania danych osobowych przez Administratora. 
3. CEL, PODSTAWA I OKRES PRZETWARZANIA DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ
3.1. Każdorazowo cel, podstawa i okres oraz odbiorcy danych osobowych przetwarzanych przez Administratora wynika z  działań podejmowanych przez danego Usługobiorcę lub Klienta na Stronie Internetowej lub przez Administratora. 3.2. Administrator może przetwarzać dane osobowe w ramach Strony Internetowej w następujących celach, na  podstawach, oraz w okresach wskazanych w poniższej tabeli:

Cel przetwarzania danych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Okres przechowywania danych

Wykonanie Umowy Sprzedaży lub  umowy o świadczenie Usługi 
Elektronicznej lub podjęcie działań na  żądanie osoby, której dane dotyczą,  przed zawarciem w/w umów
Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia  RODO (wykonanie umowy) - 
przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania umowy, której stroną jest  osoba, której dane dotyczą, lub do  podjęcia działań na żądanie osoby, której  dane dotyczą, przed zawarciem umowy
Dane są przechowywane przez okres  niezbędny do wykonania, rozwiązania lub  wygaśnięcia w inny sposób zawartej  Umowy Sprzedaży lub umowy o 
świadczenie Usługi Elektronicznej.
Marketing bezpośredni
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) - przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na dbaniu  o interesy i dobry wizerunek 
Administratora, jego Sklepu 
Internetowego oraz dążeniu do sprzedaży  Produktów
Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego interesu  realizowanego przez Administratora, nie  dłużej jednak niż przez okres 
przedawnienia roszczeń Administratora w  stosunku do osoby, której dane dotyczą, z  tytułu prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres 
przedawnienia określają przepisy prawa,  w szczególności kodeksu cywilnego  (podstawowy termin przedawnienia dla  roszczeń związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej wynosi trzy lata,  a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Administrator nie może przetwarzać  danych w celu marketingu 
bezpośredniego w przypadku wyrażenia  skutecznego sprzeciwu w tym zakresie  przez osobę, której dane dotyczą.
Marketing
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia  RODO (zgoda) - osoba, której dane  dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie  swoich danych osobowych w celach  marketingowych przez Administratora
Dane przechowywane są do momentu  wycofania zgody przez osobę, której dane  dotyczą na dalsze przetwarzanie jej  danych w tym celu.


Wyrażenie przez Klienta opinii o  zawartej Umowie Sprzedaży
Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia  RODO- osoba, której dane dotyczą  wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich  danych osobowych w celu wyrażenia  opinii
Dane przechowywane są do momentu  wycofania zgody przez osobę, której dane  dotyczą na dalsze przetwarzanie jej  danych w tym celu.
Prowadzenie ksiąg podatkowych lub  rachunkowych
Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia  RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji  podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r.  (Dz.U. z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2  ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30  stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 395)  - przetwarzanie jest niezbędne do  wypełnienia obowiązku prawnego  ciążącego na Administratorze;
Dane są przechowywane przez okres  wymagany przepisami prawa 
nakazującymi Administratorowi 
przechowywanie ksiąg podatkowych (do  czasu upływu okresu przedawnienia  zobowiązania podatkowego, chyba że  ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub  rachunkowych (5 lat, licząc od początku  roku następującego po roku obrotowym,  którego dane dotyczą).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona  roszczeń jakie może podnosić 
Administrator lub jakie mogą być  podnoszone wobec Administratora
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) - przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  ustaleniu, dochodzeniu lub obronie  roszczeń jakie może podnosić 
Administrator lub jakie mogą być  podnoszone wobec Administratora
Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego interesu  realizowanego przez Administratora, nie  dłużej jednak niż przez okres 
przedawnienia roszczeń jakie mogą być  podnoszone wobec Administratora  (podstawowy termin przedawnienia dla  roszczeń wobec Administratora wynosi  sześć lat).
Korzystanie ze Strony Internetowej i  zapewnienie jej prawidłowego  działania
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  prowadzeniu i utrzymaniu strony Sklepu  Internetowego
Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego interesu  realizowanego przez Administratora, nie  dłużej jednak niż przez okres 
przedawnienia roszczeń Administratora w  stosunku do osoby, której dane dotyczą, z  tytułu prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres 
przedawnienia określają przepisy prawa,  w szczególności kodeksu cywilnego  (podstawowy termin przedawnienia dla  roszczeń związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej wynosi trzy lata,  a dla umowy sprzedaży dwa lata).
Prowadzenie statystyk i analiza ruchu  na Stronie Internetowej
Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia  RODO (prawnie uzasadniony interes  administratora) – przetwarzanie jest  niezbędne do celów wynikających z 
prawnie uzasadnionych interesów  Administratora – polegających na  prowadzeniu statystyk i analizie ruchu w  Sklepie Internetowym celem poprawy  funkcjonowania Sklepu Internetowego i  zwiększenia sprzedaży Produktów
Dane są przechowywane przez okres  istnienia prawnie uzasadnionego interesu  realizowanego przez Administratora, nie  dłużej jednak niż przez okres 
przedawnienia roszczeń Administratora w  stosunku do osoby, której dane dotyczą, z  tytułu prowadzonej przez Administratora  działalności gospodarczej. Okres 
przedawnienia określają przepisy prawa,  w szczególności kodeksu cywilnego  (podstawowy termin przedawnienia dla  roszczeń związanych z prowadzeniem  działalności gospodarczej wynosi trzy lata,  a dla umowy sprzedaży dwa lata).


4. ODBIORCY DANYCH NA STRONIE INTERNETOWEJ 
4.1. Dla prawidłowego funkcjonowania Strony Internetowej , w tym dla realizacji zawieranych Umów Sprzedaży konieczne jest  korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. dostawca oprogramowania, kurier, czy podmiot  obsługujący płatności). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają  wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało  wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
4.2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności  odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego  celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania. Przykładowo, jeżeli Klient korzysta z  odbioru osobistego, to jego dane nie będą przekazywane przewoźnikowi współpracującemu z Administratorem. 
4.3. Dane osobowe Usługobiorców i Klientów Strony Internetowej mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom  odbiorców: 
4.3.1. przewoźnicy / spedytorzy / brokerzy kurierscy / podmioty obsługujące magazyn i/lub proces wysyłki - w przypadku Klienta,  który korzysta na Stronie Internetowej ze sposobu dostawy Produktu przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator  udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi, spedytorowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na  zlecenie Administratora, a jeżeli wysyłka następuje z magazynu zewnętrznego – podmiotowi obsługującemu magazyn i/lub proces  wysyłki – w zakresie niezbędnym do zrealizowania dostawy Produktu Klientowi.. 
4.3.2. podmioty obsługujące płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - w przypadku Klienta, który korzysta na Stronie Internetowej  ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu  podmiotowi obsługującemu powyższe płatności na Strony Internetowej na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do  obsługi płatności realizowanej przez Klienta. 
4.3.3. podmioty kredytujące / leasingodawcy - w przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności w  systemie ratalnym lub płatności leasingowej Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu kredytodawcy  lub leasingodawcy obsługującemu powyższe płatności na Stronie Internetowej na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym  do obsługi płatności realizowanej przez Klienta.
4.3.4. dostawcy systemu ankiet opiniujących - w przypadku Klienta, który zgodził się na wyrażenie opinii o zawartej Umowie Sprzedaży,  Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu podmiotowi dostarczającemu system ankiet opiniujących  zawarte Umowy Sprzedaży na Stronie Internetowej na zlecenie Administratora w zakresie niezbędnym do wyrażenia przez Klienta  opinii za pomocą systemu ankiet opiniujących. 
4.3.5. dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, umożliwiające  Administratorowi prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Strony Internetowej i świadczonych za jego pośrednictwem  Usług Elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Strony Internetowej,  dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej  Administratorowi) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie  jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą  polityką prywatności.
4.3.6. dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze  (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna lub firma windykacyjna) - Administrator udostępnia zebrane dane osobowe  Klienta wybranemu dostawcy działającemu na jego zlecenie jedynie w przypadku oraz w zakresie niezbędnym do zrealizowania  danego celu przetwarzania danych zgodnego z niniejszą polityką prywatności.
4.3.7. Facebook Ireland Ltd. – Administrator korzysta na Stronie Internetowej o z wtyczek społecznościowych serwisu Facebook (np.  przycisk Lubię to!, Udostępnij lub logowanie za pomocą danych logowania do serwisu Facebook) i w związku z tym gromadzi i  udostępnia dane osobowe Usługobiorcy korzystającego ze Strony Internetowej do Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square,  Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland) w zakresie i zgodnie z zasadami prywatności dostępnymi tutaj: https://
www.facebook.com/about/privacy/ (dane te obejmują informacje o działaniach na stronie Sklepu Internetowego – w tym  informacje o urządzeniu, odwiedzanych witrynach, zakupach, wyświetlanych reklamach oraz sposobie korzystania z usług –  niezależnie od tego, czy Usługobiorca ma konto na Facebooku i czy jest zalogowany do Facebooka).
5. PROFILOWANIE NA STRONIE INTERNETOWEJ
5.1. Rozporządzenie RODO nakłada na Administratora obowiązek informowania o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o  profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 Rozporządzenia RODO, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne  informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby,  której dane dotyczą. Mając to na uwadze Administrator podaje w tym punkcie polityki prywatności informacje dotyczące  możliwego profilowania. 
5.2. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje  podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia Umowy Sprzedaży, czy też  możliwości korzystania z Usług Elektronicznych na Stronie Internetowej. Efektem korzystania z profilowania na Stronie  Internetowej może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych  zakupach, przesłanie propozycji Produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też  zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty Strony Internetowej. Mimo profilowania to dana  osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych  warunków i dokonać zakupu na Stronie Internetowej.
5.3. Profilowanie na Stronie Internetowej polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na Stronie  Internetowej np. poprzez przeglądanie strony konkretnego Produktu na Stronie Internetowej, czy też poprzez analizę
dotychczasowej historii dokonanych zakupów na Stronie Internetowej. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez  Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. 

5.4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym  przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

6. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ 
6.1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od  Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub  ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia  swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO. 
6.2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie  wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia  zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej  cofnięciem.
6.3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo  wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego,  w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych  Osobowych. 
6.4. Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z  jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub  zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.  Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych  prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub  podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6.5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu  bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania  dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest  związane z takim marketingiem bezpośrednim.
6.6. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem  poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie  polityki prywatności lub korzystając z formularza kontaktowego dostępnego na Stronie Internetowej. 
7. COOKIES NA STRONIE INTERNETOWEJ
7.1. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane  po stronie osoby odwiedzającej stronę Strony Internetowej (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci  smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający naszą Stronę Internetową). Szczegółowe informacje dot.  plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.
7.2. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających na Stronie  Internetowej w następujących celach:
7.2.1. identyfikacji Usługobiorców jako zalogowanych na Stronie Internetowej i pokazywania, że są zalogowani; 7.2.2. zapamiętywania Produktów dodanych do koszyka w celu złożenia Zamówienia;
7.2.3. zapamiętywania danych z wypełnianych Formularzy Zamówienia, ankiet;
7.2.4. dostosowywania zawartości Strony Internetowej do indywidualnych preferencji Usługobiorcy (np. dotyczących kolorów, rozmiaru  czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania ze stron Strony Internetowej;
7.2.5. prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania ze strony Sklepu Internetowego; 7.2.6. remarketingu, to jest badania cech zachowania odwiedzających Stronę Internetową poprzez anonimową analizę ich działań (np.  powtarzające się wizyty na określonych stronach, słowa kluczowe itp.) w celu stworzenia ich profilu i dostarczenia im reklam  dopasowanych do ich przewidywanych zainteresowań, także wtedy kiedy odwiedzają oni inne strony internetowe w sieci  reklamowej firmy Google Ireland Ltd. oraz Facebook Ireland Ltd.
7.3. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy  ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza  to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym  ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Strony Internetowej (przykładowo niemożliwym może  okazać się przejście ścieżki Zamówienia poprzez Formularz Zamówienia z uwagi na niezapamiętywanie Produktów w koszyku  podczas kolejnych kroków składania Zamówienia).
7.4. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików  Cookies przez nasza Strona Internetowa – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia  przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w  zakresie plików Cookies.
7.5. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w  najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych  stronach (wystarczy kliknąć w dany link):
w przeglądarce Chrome
w przeglądarce Firefox
w przeglądarce Internet Explorer
w przeglądarce Opera
w przeglądarce Safari
w przeglądarce Microsoft Edge
7.6. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usług Google Analytics, Universal Analytics, Yandex Metrica dostarczanych  przez firmę Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia). Usługi te pomagają Administratorowi  prowadzić statystyki i analizować ruch na Stronie Internetowej. Gromadzone dane przetwarzane są w ramach powyższych usług  do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu Strony Internetowej i analizie ruchu na Stronie Internetowej. Dane te  mają charakter zbiorczy. Administrator korzystając z powyższych usług na Stronie Internetowej gromadzi takie dane jak źródła i  medium pozyskania odwiedzających Stronę Internetową oraz sposób ich zachowania na Stronie Internetowej, informacje na  temat urządzeń i przeglądarek z których odwiedzają stronę, IP oraz domenę, dane geograficzne oraz dane demograficzne (wiek,  płeć) i zainteresowania.
7.7. Możliwe jest zablokowanie w łatwy sposób przez daną osobę udostępniania do Google Analytics informacji o jej aktywności na  Stronie Internetowej - w tym celu można na przykład zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google  Ireland Ltd. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. 
7.8. Administrator może korzystać na Stronie Internetowej z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited  (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Usługa ta pomaga Administratorowi mierzyć skuteczność reklam  oraz dowiadywać się, jakie działania podejmują odwiedzający Stronę Internetową a także wyświetlać tym osobom dopasowane  reklamy. Szczegółowe informacje o działaniu Piksela Facebooka możesz znaleźć pod następującym adresem internetowym:  https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content. 
7.9. Zarządzanie działaniem Piksela Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam w swoim koncie na portalu Facebook.com:  https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Strona Internetowa może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony,  zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko Strony Internetowej Administratora.